Statut Stowarzyszenia

STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA MEDYCYNY ESTETYCZNEJ

Postanowienia ogólne

§1
 1. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Medycyny Estetycznej, w dalszych postanowieniach Statutu zwane „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem, stworzonym dla realizacji celów, określonych w niniejszym Statucie.
 2. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności.
 3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. 2019 poz. 713, t.j.), niniejszego Statutu oraz na podstawie innych obowiązujących norm prawnych.
 4. Siedzibą Stowarzyszenia jest Poznań.
 5. Terenem działania Stowarzyszenia jest Polska, Stowarzyszenie może działać również na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 6. Stowarzyszenie współpracuje i może należeć do innych lokalnych, regionalnych, krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
 7. Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

Cele i środki działania Stowarzyszenia

§2
 1. Celem Stowarzyszenia jest:
  1. Ochrona i promocja zdrowia
  2. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy
  3. Działalność na rzecz nauki i edukacji, oświaty i wychowania oraz szkolnictwa wyższego
  4. Działalność na rzecz upowszechniania praw konsumenta
 2. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
  1. Wsparcie merytoryczne, prawne i organizacyjne członków.
  2. Finansowanie materiałów dydaktycznych.
  3. Promowanie wszelkiej niezbędnej dla życia, zdrowia i prawidłowego rozwoju opieki medycznej – w tym promowanie profilaktyczno-kontrolnych badań okresowych.
  4. Organizowanie imprez charytatywnych oraz imprez sportowych, kulturowych i artystycznych
  5. Współpracę z instytucjami i urzędami zajmującymi się nauką, edukacją, oświatą, zdrowiem, opieką społeczną,
  6. Akcji promujących kulturę fizyczną i sport, promowanie sprawności fizycznej, darowizny dla klubów sportowych, stypendia sportowe,
  7. Organizowanie i wspieranie, w tym finansowanie i współfinansowanie, programów, kampanii społecznych, kampanii dobroczynnych i kampanii edukacyjnych,
  8. Organizowanie opieki i pomocy prawnej dla Członków

Dla realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić nieodpłatną działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 6-10 i nast. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2003 Nr 96, poz. 873 z późń. zm.) w zakresie wszystkich swoich celów.

 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego w następującym zakresie:
  1. Ochrona i promocja zdrowia
  2. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy
  3. Działalność na rzecz nauki i edukacji, oświaty i wychowania oraz szkolnictwa wyższego
  4. Działalność na rzecz upowszechniania praw konsumenta
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie:
  1. 47.91.Z. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet.
  2. 47.99.Z. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.
  3. 77.40.Z. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim.
  4. 82.20.Z. Działalność centrów telefonicznych (call center).
  5. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna – KOD PKD 56.29Z
  6. Pozostała działalność wydawnicza – KOD PKD 58.19Z
  7. Reklama – KOD PKD 73.1
  8. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – KOD PKD 74.90Z
  9. Działalność wspomagająca edukację – KOD PKD 85.60Z
  10. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych – KOD PKD 90.01.Z
  11. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych – KOD PKD 90.02.Z
  12. PKD 96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
 3. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

Cele i środki działania Stowarzyszenia

§3
 1. Stowarzyszenie posiada następujących członków:
  • zwyczajnych
  • wspierających
  • honorowych
 2. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia o pełnej zdolności do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych.
 3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie mogą zostać osoby fizyczne, spełniające warunki z pkt. 2 niniejszego paragrafu oraz osoby prawne. Kandydat na członka wspierającego musi zadeklarować pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 4. Aby starać się o członkostwo zwyczajne i wspierające w Stowarzyszeniu, kandydat musi złożyć pisemną deklarację z wnioskiem o przyjęcie do Stowarzyszenia.
 5. Nabycie członkostwa zwyczajnego i wspierającego w Stowarzyszeniu następuje na mocy uchwały Zarządu.
 6. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która wniosła szczególne zasługi w realizację celów Stowarzyszenia, przyjęta uchwałą Zarządu podjętą z własnej inicjatywy lub z z inicjatywy 1/3 członków Stowarzyszenia.
§4
 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  1. uczestniczenia w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków i prawa głosu odnośnie wszelkich podejmowanych na nim uchwał
  2. biernego i czynnego prawa wyborczego w wyborach do władz Stowarzyszenia
  3. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia
  4. zgłaszania Zarządowi wszelkich wniosków, związanych z działalnością Stowarzyszenia.
 2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  1. aktywnego uczestnictwa w pracach i działalności Stowarzyszenia
  2. troszczenia się o dobre imię Stowarzyszenia
  3. propagowanie celów działalności Stowarzyszenia w społecznościach lokalnych
  4. przestrzegania Statutu, uchwał władz Stowarzyszenia oraz innych aktów wewnętrznych
  5. regularnego opłacania składek członkowskich.
 3. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego oraz nie mają obowiązku opłacania składek członkowskich i mają wyłącznie głos doradczy na Walnym Zebraniu Członków, poza tym posiadają takie prawa i obowiązki jak członkowie zwyczajni.
§5
 1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
  1. dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia poprzez złożenie pisemnego oświadczenia Zarządowi;
  2. uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków, w związku z niespełnianiem kryteriów członkostwa lub niewypełnianiem postanowień statutu oraz innych aktów wewnętrznych Stowarzyszenia, w tym w szczególności wskutek niepłacenia wymagalnej składki członkowskiej przez okres dłuższy niż 6 miesięcy;
  3. śmierci członka, będącego osobą fizyczną lub ustania bytu prawnego członka, będącego osobą prawną.
 2. O zamiarze skreślenia z listy członków oraz jej przyczynach Zarząd poinformuje danego członka Stowarzyszenia na piśmie, co najmniej na 4 (cztery) tygodnie przed podjęciem uchwały, o której mowa w ust. 1 pkt 2, dając mu możliwość pisemnego lub ustnego odniesienia się do sprawy.

Władze Stowarzyszenia

§6
 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków;
  2. Zarząd;
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja Zarządu trwa 5 lat.
 3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 6 lat.
§7
 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/3 członków, chyba że Statut stanowi w określonych kwestiach inaczej. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym, z wyłączeniem uchwał dotyczących wszelkich kwestii osobowych, które zapadają w głosowaniu tajnym.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwołane jako zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest raz w roku, w terminie do końca czerwca. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie.
 4. Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd z jego własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej albo 1/3 członków Stowarzyszenia, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania wniosku.
 5. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia muszą zostać powiadomieni o terminie Walnego Zebrania Członków co najmniej na 2 (dwa) tygodnie przed jego odbyciem na adres poczty elektronicznej, podany wcześniej Zarządowi.
 6. Zarząd prowadzi listę adresów poczty elektronicznej członków Stowarzyszenia, a każdy członek jest zobowiązany do jej aktualizowania w przypadku zmiany swoich danych teleadresowych. W wypadku braku dokonania przez członka aktualizacji adresu poczty elektronicznej, jeżeli informacja zostanie przesłana na adres znajdujący się na liście prowadzonej przez Zarząd, członka uznaje się za powiadomionego o Walnym Zebraniu Członków.
 7. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:
  1. wybór i odwołanie Członków Zarządu;
  2. udzielanie absolutorium Członkom Zarządu;
  3. wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej;
  4. udzielanie absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej;
  5. zatwierdzanie sprawozdań finansowych Stowarzyszenia;
  6. zatwierdzanie sprawozdań rocznych Zarządu;
  7. zatwierdzanie sprawozdań kontrolnych Komisji Rewizyjnej;
  8. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia;
  9. podejmowanie uchwały o zmianie statutu Stowarzyszenia;
  10. podejmowanie uchwały o przeznaczeniu majątku zlikwidowanego Stowarzyszenia.
 8. Uchwała o zmianie Statutu podejmowana jest jednomyślnie w obecności 3/4 członków Stowarzyszenia.
 9. Uchwała o odwołaniu członków Zarządu przed upływem kadencji wymaga jednomyślności członków Stowarzyszenia przy obecności co najmniej ¾ członków Stowarzyszenia.
 10. Uchwała o odwołaniu członków Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji wymaga jednomyślności członków Stowarzyszenia przy obecności co najmniej ¾ członków Stowarzyszenia.
§8
 1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z dwóch do pięciu członków.
 3. Uchwały Zarządu zapadają jednomyślnie w obecności wszystkich członków, chyba że Statut stanowi w określonych kwestiach inaczej. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym, z wyłączeniem uchwał dotyczących wszelkich kwestii osobowych, które zapadają w głosowaniu tajnym.
 4. Członkowie Zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje którykolwiek z członków zarządu, informując o nich drugiego członka pocztą elektroniczną, co najmniej na 1 (jeden) miesiąc przed wyznaczonym terminem posiedzenia. Zarząd prowadzi listę adresów poczty elektronicznej, którą każdy członek Zarządu obowiązany jest aktualizować w przypadku zmiany swoich danych.
 6. Do reprezentowania Stowarzyszenia i składania oświadczeń woli w jego imieniu, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych i niemajątkowych, uprawnionych jest dwóch Członków zarządu działających łącznie.
 7. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
 8. Do kompetencji Zarządu należą:
  1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków;
  2. kierowanie bieżącymi pracami Stowarzyszenia;
  3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
  4. uchwalanie corocznych planów działalności Stowarzyszenia;
  5. tworzenie corocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia i przedkładania ich Walnemu Zebraniu Członków do akceptacji;
  6. zatrudnianie pracowników;
  7. ustalanie wysokości składki członkowskiej.
 9. Kwoty składek członkowskich ustala Zarząd uchwałą. Zarząd może obniżyć składkę członkowską w stosunku do konkretnego członka lub zwolnić go z niej w całości.
 10. Mandat Członków Zarządu wygasa:
  1. po upływie kadencji, na którą byli powołani;
  2. w wypadku ustania członkostwa w Stowarzyszeniu;
  3. w przypadku rezygnacji, złożonej na piśmie Komisji Rewizyjnej;
  4. w wypadku odwołania uchwałą Walnego Zebrania Członków.
§9
 1. Komisja Rewizyjna powoływana jest uchwałą Walnego Zebrania Członków do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 3 członków.
 3. Komisja Rewizyjna jest organem niezależnym od innych organów i nie podlega w zakresie kontroli wewnętrznej i nadzoru żadnemu innemu organowi Stowarzyszenia.
 4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają jednomyślnie, w obecności co najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej, chyba że Statut stanowi w określonych kwestiach inaczej. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym, z wyłączeniem uchwał dotyczących wszelkich kwestii osobowych, które zapadają w głosowaniu tajnym.
 5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 1 (jeden) raz na pół roku. Posiedzenia zwołuje którykolwiek z członków Komisji Rewizyjnej, informując o nich drugiego członka pocztą elektroniczną, co najmniej na 2 (dwa) tygodnie przed terminem ich odbycia. Komisja Rewizyjna prowadzi listę adresów poczty elektronicznej, którą każdy członek Komisji obowiązany jest aktualizować w przypadku zmiany swoich danych.
 6. Wniosek o zwołanie posiedzenia Komisji Rewizyjnej może złożyć także na piśmie Zarząd oraz 1/3 Członków Stowarzyszenia, Komisja Rewizyjna ma wówczas obowiązek zwołania takiego posiedzenia.
 7. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. przeprowadzanie raz w roku przed Zwyczajnym Walnym Zebraniem kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu;
  2. przedkładanie protokołów kontroli Zwyczajnemu Walnemu Zebraniu Członków do akceptacji oraz wnioskowanie o udzielenie bądź nie absolutorium Zarządowi;
  3. przeprowadzanie okresowej kontroli opłacania składek członkowskich;
  4. składanie wniosku do Zarządu o zwołanie Walnego Zebrania Członków.
 8. W umowach między Stowarzyszeniem a Członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje Członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków.
 9. Mandat Członków Komisji Rewizyjnej wygasa:
  1. po upływie kadencji, na którą byli powołani;
  2. w wypadku ustania członkostwa w Stowarzyszeniu;
  3. w przypadku rezygnacji, złożonej na piśmie Zarządowi;
  4. w wypadku odwołania uchwałą Walnego Zebrania Członków.
 10. W razie gdy skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie jej składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu.
 11. W razie gdy skład Zarządu Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie jego składu wymaga zwołania walnego zebrania, które dokonuje wyboru członka Zarządu.
 12. Członek organu, wybrany w sposób określony w ust. 10-11, będzie sprawował mandat do końca kadencji, w trakcie której został wybrany.

Majątek i fundusze

§10
 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
  1. składek członkowskich;
  2. darowizn, spadków, zapisów;
  3. pracy społecznej członków Stowarzyszenia;
  4. dochodów z własnej działalności gospodarczej oraz majątku Stowarzyszenia;
  5. dotacji celowych; grantów i subwencji;
  6. środków pochodzących od sponsorów;
  7. zbiórek publicznych, ofiarności publicznej;
  8. nawiązek i świadczeń pieniężnych;
 2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane na koncie Stowarzyszenia oraz w kasie Stowarzyszenia, prowadzonej przez Zarząd.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych i wyłącznie jako dodatkową do działalności pożytku publicznego.
 4. Stowarzyszenie nie przyjmuje ani nie dokonuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.
 5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Stowarzyszenie odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 7. Rok obrotowy Stowarzyszenia jest rokiem kalendarzowym.

Postanowienia końcowe

§11
 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. Likwidatorami Stowarzyszenia będą członkowie pierwszego Zarządu Stowarzyszenia.
 4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach i innych właściwych ustaw.

Statut przyjęto dnia 30.11.2020

Przewiń do góry