Regulamin

Regulamin stowarzyszenia:

Preambula:

Niniejszy regulamin Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Medycyny Estetycznej (w skrócie OSME) stosuje się zarówno bezpośrednio w sferze zawodowej oraz postępowaniu bieżącym jak również w sieci i portalach społecznościowych, opiniotwórczych, agregatorowych i innych mających realny wpływ na wizerunek, postrzeganie branży i jej poszczególnych podmiotów.

Przepisy niniejszego regulaminu stosuje się bezpośrednio a uprawnionym przedsądowym organem interpretującym poniższe przepisy jest zarząd OSME.

I Wstęp i wyjaśnienie pojęć

 1. Regulamin Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Praktyków Medycyny Estetycznej, zwany dalej regulaminem OSME znajduje zastosowanie każdorazowo do regulacji stosunków pomiędzy zarządem a członkami, członkami a komisja rewizyjna, zarządem a komisja rewizyjna, oraz pomiędzy zarządem a członkami honorowymi oraz wspierającymi.
 2. Ilekroć w regulaminie mowa jest o: 
  • członkach: należy interpretować że członkiem jest osoba która spełnia wymagania określone w statucie i regulaminie, posiada aktualnie opłaconą składkę członkowską na dany rok, posiada aktywny numer aprobaty kapituły stowarzyszenia.                 
  • ochronie prawnej: należy przez to rozumieć zespół działań i czynności techniczno-prawnych zmierzających do zapewnienia pełnego bezpieczeństwa prawnego swojemu członkowi, członkowi honorowemu, członkowi komisji rewizyjnej, członkowi zarządu, w związku z odpowiedzialnością za działania wykonywane w związku z wykonywanym zawodem.                     
  • ochronie ubezpieczeniowej: należy przez to rozumieć udzielenie merytoryczno-technicznego wsparcia dla prawidłowego wykonania polisy i zapisów w niej zawartych.
  • medycynie estetycznej: jest to gama zabiegów określonych i zdefiniowanych w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu
  • gabinecie: jest to wydzielone z większej całości pomieszczenie w którym kompleksowo świadczone są usługi z zakresu medycyny estetycznej
  • salonie: należy rozumieć przez to samodzielny i niezależny lokal usługowy w którym świadczone są głównie usługi z zakresu medycyny estetycznej. Lokal taki posiada co najmniej dwa niezależne pomieszczenia, wejście z ulicy, poczekalnie, pomieszczenie socjalne, toaletę,
  • klinice: należy rozumieć przez to samodzielny, niezależny lokal usługowy, w którym świadczone są tylko i wyłącznie usługi z zakresu medycyny estetycznej i makijażu permanentnego. Lokal taki posiada co najmniej dwa niezależne gabinety zabiegowe, pom socjalne, ogólnodostępną toaletę, osobne niezależne wejście, recepcję wraz z poczekalnią, widoczną reklamę,
 3. Regulamin jest zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, konstytucją, ustawami, oraz pozostałymi źródłami prawa w Polsce
 4. Wszyscy członkowie stowarzyszenia zobowiązują się do przestrzegania i respektowania w całości niniejszego regulaminu.
 5. Łamanie bądź nieprzestrzeganie zasad regulaminu prowadzić może do wyciągania konsekwencji wobec członków stowarzyszenia do wydalenia ze stowarzyszenia włącznie

II Zasady fundamentalne

 1. Członkostwo w stowarzyszeniu jest dobrowolne
 2. Członkiem stowarzyszenia zostać może każda pełnoletnia osoba fizyczna, która na dzień przystąpienia do stowarzyszenia:
  • prowadzi we własnym imieniu salon, gabinet lub klinikę na terenie RP(na obszarze danego powiatu)
  • cieszy się nieposzlakowana opinia w środowisku, posiada wysokie noty ocenne w Google, booksy, ZL,
  • Posiada aktywny nr PWZ, lub dyplom magistra kosmetologii, lub udokumentowane minimum 5 lat praktyki w dziedzinie medycyny estetycznej (w przypadku krótszego czasu praktyki zarząd stowarzyszenia może wezwać kandydata na członka do złożenia przed zarządem i komisją rewizyjną egzaminu teoretyczno praktycznego z dziedziny medycyny estetycznej)
 3. Każdy Członek stowarzyszenia świadczy swoje usługi w gabinecie, salonie lub klinice. Czyni to na najwyższym poziomie, korzysta z najnowszej wiedzy, wspiera innych członków stowarzyszenia. 
 4. Żadnemu członkowi stowarzyszenia kategorycznie nie wolno publicznie, ani zawodowo poddawać w wątpliwość jakości usług świadczonych ani umiejętności posiadanych przez innego członka stowarzyszenia. Przepis powyższy stosuje się również do aktywności w serwisach społecznościowych.
  • Każdy członek stowarzyszenia posiada certyfikat imienny z unikalnym numerem ważny w danym roku
  • Stowarzyszenie prowadzi ogólnodostępny rejestr swoich członków dostępny dla ludności pod adresem www.osme.pl
  • Każdy członek stowarzyszenia uiszcza dobrowolną opłatę na statutowe cele stowarzyszenia w wysokości 300 złotych miesięcznie (3600 złotych rocznie) opłacanie powyższej składki gwarantuje pełnię praw z zakresu umowy ubezpieczenia i ochrony prawnej oraz wszystkich pozostałych praw wynikających z członkostwa w stowarzyszeniu
 5. Składka miesięczna opłacana jest przez conajmniej 12 następujących po sobie miesięcy.
  Akceptacja regulaminu jest równoznaczna ze zobowiązaniem do płatności składki przez 12 miesięcy w formie:
  • cyklicznej comiesięcznej płatności (12 * 300 zł)
  • płatności półrocznej (2 * 1650 zł)
  • płatności jednorazowej za cały rok (3000 zł)

   Członkostwo wraz z ubezpieczeniem obowiązuje 12 miesięcy a rezygnacja z członkostwa nie zwalnia z opłat.

III Pozostałe

 1. Zarówno zarząd jak i komisja rewizyjna dbają o ciągły i nieustanny rozwój swoich członków. Zapewniają dostęp do nowoczesnych narzędzi podnoszących kwalifikacje i umiejętności.
 2. Stowarzyszenie zapewnia pełną ochronę prawną swoim członkom
 3. Stowarzyszenie reprezentuje swoich członków podczas postępowań sądowych
 4. Wszyscy członkowie stowarzyszenia mają prawo korzystać z ubezpieczenia OC
 5. Strona www stowarzyszenia dostępna jest pod adresem: osme.pl
 6. Wspólnym i nadrzędnym celem wszystkich członków stowarzyszenia jest dążenie do uzyskania jak najwyższego poziomu zaufania publicznego do branży
 7. Członkowie wyrażają zgodę na wsparcie agencji PR dla jak najszerszej realizacji celu w pkt 6
 8. Członkowie którzy czują potrzebę rozwoju i podnoszenia swoich kwalifikacji mają zapewniony dostęp do najnowszej wiedzy o technologii branży.

IV Zakres obowiązywania niniejszego regulaminu

Gwarancje dla członków stowarzyszenia:

1. Ochrona cywilna, zawodowa oraz administracyjna członków stowarzyszenia.

Wprowadza się ubezpieczenie Od odpowiedzialności cywilnej dla osób wykonujących zabiegi z zakresu medycyny estetycznej. 

Wprowadza się możliwość wykonania zastępstwa procesowego dla członków stowarzyszenia

2. stowarzyszenie wprowadza oraz podwyższa standardy pracy, wiedzy i obsługi pacjenta w salonach gabinetach i klinikach medycyny estetycznej. W tym celu stowarzyszenie udziela a członkowie zobowiązują się do korzystania ze zunifikowanych dokumentów w swoich gabinetach, salonach, klinikach.

(Szkolenia, kursy, check-listy, egzaminy, punkty itp)

 1. Wszyscy członkowie akceptują wprowadzenie jasnej, spójnej i nie sprzecznej definicji gałęzi usługowej określanej mianem medycyny estetycznej.

(Tak aby jasno można było określić czym jest medycyna estetyczna)

4.stowarzyszenie ma na celu stworzenie samorządu w którym wspólnie będą mogli występować praktycy medycyny estetycznej

(Wspólne większościowe podejmowanie decyzji w sprawach bieżących z mechanizmem ewentualnego trybu przyspieszonego w sytuacjach szczególnych)

 1. Stowarzyszenie Ujednolici oraz wdroży  dokumenty kluczowe w dziedzinie medycyny estetycznej. Ustalone zostały  też treści umów do poszczególnych zabiegów, ustalone zostały procedury zabiegowe do zabiegów objętych umowami, 
 2. Stowarzyszenie wprowadza jednolity formularz wywiadu kwalifikacyjnego oraz zgody na wykonanie dzieła  z zakresu medycyny estetycznej. 
 3. Stowarzyszenie stworzyło  i wprowadziło  procedury epidemiczne i inne niezbędne w stanach podwyższonego ryzyka. 8.
 4. Umowy pomiędzy członkiem stowarzyszenia a pacjentem tworzy się jako druki ścisłego zarachowania opatrując unikalnym numerem 
 5. Stowarzyszenie Prowadzi obowiązkowe
 6. oraz nieobowiązkowych kursy oraz szkolenia dla członków.
 7. Określenie uchwałą zakresu i charakteru oraz sposobu prowadzenia jak najskuteczniejszych działań informacyjno-edukacyjnych kierowanych przez salony gabinety i kliniki do swoich odbiorców.
 8. Stowarzyszenie w sposób jawny i publiczny  prowadzi ogólnodostępny rejestr wszystkich członków stowarzyszenia wymienionych z imienia i nazwiska oraz ze wskazaniem adresów pod jakimi świadczą swoje usługi wraz z nazwą regulaminową   
 9. Stowarzyszenie tworzy celowy fundusz do skutecznej walki z fake newsami, pomówieniami i oszczerstwami dotyczącymi dziedzin medycyny estetycznej i będzie z niego korzystać stawiając opór wszystkim bezprawnym i niesprawiedliwym działaniom oraz naruszeniom przepisów prawa, statutu oraz niniejszego regulaminu przeciwko każdej osobie fizycznej lub prawnej która dopuści się takiego naruszenia
 10. Stowarzyszenie pociągnie do odpowiedzialności cywilnej, dyscyplinarnej, administracyjnej i karnej wszystkie osoby fizyczne, osoby prawne, oraz inne podmioty prawa które w sposób świadomy, celowy i ze szkoda dla stowarztszwnia i jego członków newsy takie będą produkować, powtarzać, powielać, rozpowszechniać itp.
 11. Stowarzyszenie Ustala jedno  miejsce do którego  każdy członek stow będzie posiadał zdalny dostęp a zamieszczona zostanie  w nim jedyna pełna i zautoryzowana baza aktów prawa dotyczącej medycyny estetycznej
 12. Stowarzyszenie wprowadza Regulamin placówki dla każdego członka – zarejestrowany, onumerowany i dostępny online na str stow. Którego nadrzędnym celem będzie ochrona prawna członków stowarzyszenia
 13. Stowarzyszenie wprowadza Rejestr Akredytowanych Specjalistów (RAS) którzy spełniając warunki określone w załączniku nr 2 zostaną wymienieni z imienia i nazwiska oraz z nazwy reprezentowanej placówki.

V postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin stosuje się bezpośrednio 
 2. Niniejszy regulamin zgodny jest z przepisami prawa krajowego oraz europejskiego
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy statutu Stowarzyszenia
 4. W przepisach nieuregulowanych  niniejszym regulaminem oraz statutem stowarzyszenia stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
 5. Podstawową regułą kolizyjną stosowaną w interpretacji niniejszego regulaminu jest europejska reguła nadrzędności prawa.
Przewiń do góry